Algemene voorwaarden.

Algemeen

FemVitaal is een praktijk voor acupunctuur, opgericht door Caroline Albers, gevestigd aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan 73, 1181 TP Amstelveen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74654837.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met FemVitaal en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt u naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Therapievorm

Acupunctuur is een behandeltechniek waarbij naalden geplaatst worden in het lichaam met als doel het verbeteren van de algehele gezondheid en het verminderen van klachten.
De behandelaar en cliënt zijn beiden verantwoordelijk voor het behandelverloop en kiezen daar vrijwillig voor. De cliënt gaat akkoord met het plaatsen van acupunctuurnaalden.

Behandelduur

De behandelduur wordt altijd afgestemd op het klachtenbeeld en kan variëren van 45 tot 60 minuten en voor cosmetische acupunctuur tot 75 minuten.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten het tarief van één behandeling. Tijdig verzetten van de afspraak telefonisch of per e-mail is uiteraard mogelijk.

Tarieven

De tarieven zijn na te lezen op deze website onder ‘Tarieven’. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

De factuur dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden betaald. De cliënt ontvangt de factuur via de mail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de behandelreeks

In de meeste gevallen wordt er een proefperiode van drie behandelingen gehanteerd waarna evaluatie plaatsvindt over de behaalde resultaten. Het al dan niet voortzetten van de therapie wordt mede hierop gebaseerd. De cliënt is te allen tijde gemachtigd de behandelreeks stop te zetten met inachtneming van de regels ten aanzien van verhindering.

Aansprakelijkheid

De genoemde therapie vormen zijn oplossingsgericht. Hierbij kan niet worden gegarandeerd dat het gestelde doel daadwerkelijk wordt behaald. FemVitaal  is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de genoemde praktijk. De praktijk is ook niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij ernstige lichamelijke en psychische klachten is het raadzaam eerst contact op te nemen met uw huisarts.
Voor de zorgverlening aan de cliënt gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur); de therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke is afgesloten bij de beroepsvereniging NVA.

Verslag aan betrokken (para)medici

Bij uitwisseling van relevante gegevens wordt er gebruik gemaakt van veilige communicatie vormen die voldoen aan de normen van de AVG. Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt.

Vertrouwelijkheid

FemVitaal is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de behandelperiode. Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Klachtenprocedure

Klachten worden zeer serieus genomen. Wanneer de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut te bespreken. Bij blijvende geschillen kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVA (bereikbaar via email: [email protected]).