Privacyverklaring

FemVitaal, gevestigd aan Meester G. Groen van Prinstererlaan 73, 1181 TP Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Meester G. Groen van Prinstererlaan 73
1181 TP Amstelveen

+31 20 6438686 / +31 6 22505859

Caroline Albers is de Functionaris Gegevensbescherming van FemVitaal. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

FemVitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak via deze website te maken, een vragenlijst in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. De volgende bijzonder en/of gevoelige gegevens worden in uw medisch dossier door FemVitaal vastgelegd:

 1. Uw zorgvraag en hoofdklacht;
 2. Diagnostische gegevens;
 3. Behandelgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is tevens gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.
 • Opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren. Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, behandeldata,  prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.
 • Contact met u onderhouden m.b.t. de behandeling en/of facturatie.

Het doel van het verwerken van medische gegevens:

 • Voor het kunnen uitvoeren van een voor u geschikte behandeling.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens:
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners (alléén met uw expliciete toestemming), bijvoorbeeld bij een doorverwijzing;
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw behandelaar;
 • Voor gebruik (geanonimiseerd) tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum, geschikt voor declaratie bij de zorgverzekeraar;
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van uw behandeling.
 • FemVitaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Toegang tot uw dossier
De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toegang tot dossier van minderjarige
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is maximaal 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
FemVitaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toelichting op de privacyverklaring

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, evt. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken). Dit alles is in een verwerkersovereenkomst vastgelegd.

Het computerprogramma waarmee gewerkt wordt voldoet aan alle informatie beveiligingsvoorwaarden (NEN 750). Informatie wordt op beveiligde data centers opgeslagen en tenslotte kunt u te allen tijde gebruik maken van het recht om “volledig vergeten” te worden, ofwel een “full delete” waar bij al uw gegevens verwijderd worden.

Naast uw behandelaar Caroline Albers of Gerrit Bijlsma heeft alleen Xandra Pranger-van Bolderick, secretaresse van de praktijk, toegang tot de NAW-gegevens van de cliënt. Dit in het kader van het opnemen van de gegevens voor het maken van een dossier en het dagelijks beheren van de agenda. In deze dossiers worden de alleen noodzakelijke relevante gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het inzetten van een verantwoorde behandeling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FemVitaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FemVitaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u  geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Navigeer naar deze webpagina voor een toelichting. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FemVitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FemVitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FemVitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via caroline@femvitaal.nl.